Witamy w naszym sklepie z art. zoologicznymi i wędkarskimi!

Regulamin

Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.

Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

Przed złożeniem Zamówienia należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

Informacja o dostępności Produktów na stronie Jusmar.eu nie przesądza o ostatecznej dostępności tych Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży wybranego Produktu w dowolnym momencie.

§ 1 Definicje

Cena – wartość za jaką sprzedawany jest Produkt, określona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT, nie zawierająca kosztów Dostawy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówień w Jusmar.eu.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Jusmar.eu

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Jusmar.eu (Sklep) – Sprzedawca dokonujący sprzedaży detalicznej za pomocą sklepu internetowego www.jusmar.eu

Produkt – rzecz sprzedawana na rzecz Klienta w zamian za zapłatę Ceny na podstawie Zamówienia.

Administrator – administrator danych osobowych, tj. Jusmar Mariusz Sośnicki 06-230 Różan, ul. Gdańska 12, NIP 524-236-07-27 REGON 551204150.

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa, adres (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy).

Adres reklamacyjny – Jusmar Mariusz Sośnicki 06-230 Różan, ul. Gdańska 12.

Cennik Dostaw – zestawienie rodzajów Dostawy i ich cen dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku Dostaw.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070 ze zm.).

Kupujący – Konsument, Klient.

Miejsce wydania – Adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba obejmie Produkt w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkty i Dostawę wybrana przez Kupującego.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Przedmiot Umowy – Produkty i/lub Dostawa będące przedmiotem Zamówienia.

Termin realizacji – podana na karcie Produktu liczba godzin lub dni roboczych na realizację Zamówienia.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 KC w przypadku innych Kupujących niż Konsumenci.

Wada – zarówno Wada fizyczna, jak i Wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność Produktu z Umową, a w szczególności jeśli Produkt (rzecz):

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – stan faktyczny, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj płatności; Miejsce wydania, dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca – Jusmar Mariusz Sośnicki 06-230 Różan, ul. Gdańska 12, NIP 524-236-07-27 REGON 551204150.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Warunki ogólne

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Miejsce wydania musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczyć na podstawie Zamówienia Produkty wolne od wad.

Wszystkie Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.

Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 KC, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od Umowy, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia wysłanego do wskazanego Miejsca wydania wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od Umowy lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w Sklepie.

Sprzedawca stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

§ 3 Składanie Zamówień, zmiany w Zamówieniach

1. Zamówienia są przyjmowane przez Jusmar.eu 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.

2. Jusmar.eu realizuje Zamówienia tylko na terenie Polski.

3. Informacje o Produktach prezentowane na stronie Jusmar.eu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

4. Klient, przesyłając do Jusmar.eu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy. Wysłane przez Jusmar.eu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. W celu złożenia Zamówienia Klient musi:

a) dokonać wyboru Produktów,

b) wypełnić formularz Zamówienia,

c) zaakceptować Regulamin,

d) zweryfikować poprawność podanych danych,

e) zaakceptować i wysłać wypełniony formularz.

6. W sprawach dotyczących Zamówienia Jusmar.eu będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer telefonu podany w Zamówieniu lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w Zamówieniu.

7. Zmiana Zamówienia lub jego anulowanie może być dokonane przez Klienta najpóźniej do momentu przekazania zamówienia przez Jusmar.eu do wysyłki. W tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny z Jusmar.eu pod numerem (29) 643 85 94, (29) 643 86 77; bądź e-mailem sklep@jusmar.eu.

8. W przypadku, gdy modyfikacji Zamówienia dokonuje Konsument/Klient, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Konsumenta/Klienta podany przy składaniu zamówienia, zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zmian. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie przez Konsumenta/Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez Jusmar.eu zmian w zamówieniu, o czym Konsument/Klient zostanie poinformowany w treści otrzymanej korespondencji elektronicznej.

9. W przypadku niedostępności Produktu zamówionego przez Klienta, Jusmar.eu poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.

 

§ 4 Realizacja Zamówień

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego Produktu oraz wybranej formy płatności (zob. poniżej). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Metody wysyłki http://jusmar.eu/metody-wysylki/ .

2. Realizacja Zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy Jusmar.eu, w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem.

3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamówienie zostaje anulowane.

5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zarachowania należności za Zamówienie na rachunku bankowym Jusmar.eu (datą uznania rachunku bankowego Jusmar.eu kwotą należności za Zamówienie). W przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja transakcji rozpoczyna proces realizacji Zamówienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej w zakładce Metody wysyłki.

6. W momencie wysyłki Produktu, Klient otrzyma w korespondencji elektronicznej (e-mail) potwierdzenie nadania wraz z numerem listu przewozowego, który umożliwia monitorowanie przesyłki.

7. Stan realizacji Zamówienia można sprawdzić poprzez przesłanie zapytania za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres sklep@jusmar.eu.

8. Przesyłka, oprócz zamówionego Produktu, zawierać będzie: kartę gwarancyjną – w przypadku Produktów ją posiadających oraz Dowód zakupu.

9. Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej lub innej wskazanej na stronie Sklepu). Ceny przesyłek określone są w Cenniku Dostaw.

10. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Jusmar.eu poinformuje Klienta o możliwych sposobach rozwiązania tj.:

a) anulowaniu całości Zamówienia (wówczas Jusmar.eu będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia i zobowiązany będzie do zwrotu Ceny w całości);

b) anulowaniu Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Jusmar.eu będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie; w takim przypadku Jusmar.eu zobowiązany będzie do zwrotu Ceny w części, w której Zamówienie nie będzie realizowane).

Wybór rozwiązania będzie ostatecznie należał do Klienta.

11. W przypadkach określonych w § 3 ust. 7 Regulaminu, Termin realizacji Zamówienia biegnie na nowo od dnia zgłoszenia zmiany Jusmar.eu, a w przypadku zmiany dokonanej przez Klienta od dnia potwierdzenia przez Klienta za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) dokonanych zmian.

12. W przypadku Zamówień, których wartość końcowa Produktów, po uwzględnieniu przysługujących Klientowi rabatów, jest wyższa niż 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) przy przedpłacie na konto, koszt Dostawy ponosi Jusmar.eu. Jeżeli jednak przesyłka nie została podjęta w terminie lub odbiorca odmówił jej przyjęcia, całkowity koszt powtórnej Dostawy (niezależnie od wartości Zamówienia) pokrywa Klient.

13. Klient, odbierając przesyłkę, powinien sprawdzić stan Zamówienia. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania powinien sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera. Protokół szkody (opatrzony podpisami Klienta i Kuriera) przesłany do Jusmar.eu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

14. Możliwy jest odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. Termin odbioru zawsze potwierdzany jest przez Sklep mailowo bądź telefonicznie. Klient ma 3 dni robocze na odbiór zamówionych Produktów od dnia skompletowania Produktów, co zostanie potwierdzone przez Sklep. Po upływie tego terminu, Zamówienie zostanie anulowane.

§ 5 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawo konsumentach.

2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy prawo o konsumentach, na formularzu dostępnym pod adresem www.jusmar.eu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą prawo o konsumentach.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu, tj. odsyła Produkty na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 Regulaminu Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 ustawy prawo o konsumentach.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

a) w której Cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
formularz zwrotu towaru

§ 6 Rękojmia

1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 KC całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 KC i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Klient, jeżeli Produkt ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, Przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady.

8. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

12. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca,.

13. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.

14. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu wydania Produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w § 6 pkt 16-17 Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 6 pkt 16, pkt 18 i pkt 19 Regulaminu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

formularz reklamacyjny

§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Informacje dotyczące Polityki prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
Polityka prywatności http://jusmar.eu/polityka-cookies/

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.jusmar.eu. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

2. Klienci posiadający Konto w Jusmar.eu zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@jusmar.eu oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.

3. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe postanowienia Regulaminu nadal będą obowiązywać.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności KC oraz Ustawy o prawach konsumenta.

X